Miss. Diksha Mandape
( 2018-04-24 )
Mr. Wasudeo Ingle
( 2018-04-25 )
Mr.Satish Bopche
( 2018-08-12 )
Dinnanath
( 2022-05-10 )
Mr.Vijay Badwaik
( 2018-08-27 )
Mr.Suraj Dhudhpachade
( 2018-11-18 )
Mr.Ashok Sawarbandhe
( 2018-12-08 )
Mr.Chandu Kaware
( 2018-12-26 )
Mrs.Ratnabai Khade
( 2019-04-23 )
Mr.Vinod Waghmare
( 2019-05-03 )
Mrs Archana Khanzode
( 2019-06-14 )
Mr.Prakash More (outsource)
( 2019-07-06 )
Mrs.Asha Ashtikar
( 2019-07-15 )
Mr Kisanji Banwade
( 2019-08-27 )
Mr.Natthuji Wanjari
( 2019-09-20 )
Mr.Wasudeo Zode
( 2019-09-22 )
Mrs.Nalini Dekate
( 2019-11-08 )
Mr.Umesh Motghare
( 2019-12-11 )
Mrs.Shivbabai Shrivas
( 2020-01-05 )
Mr.Nutanlal Turkar
( 2020-01-21 )
Miss Sunita Deshmukh
( 2020-12-09 )
Mrs.Ashwini Khobragade
( 2021-01-06 )
Mr.Rajendra Kharwade(outsource)
( 2021-01-27 )
Mr.Sandip Mahajan
( 2021-02-25 )
Mr .Dinesh Sonwane(outsource)
( 2021-09-06 )
Mr.Prakash Kapse
( 2021-11-06 )
Mr.Dayanand Sahare(outsource)
( 2021-08-16 )
Mr.Vijay Rangari
( 2021-08-17 )
Mr.Tirth Shah
( 2021-11-18 )
Mrs.Bhavana Keyal
( 2021-11-30 )
Mr.Shubham Bothale
( 2021-06-12 )
Mr.Prabhakar Samarth
( 2021-12-31 )
Mr.Sachin Guhe
( 2022-07-01 )
Mrs.Madhuri Thakre
( 2022-09-03 )
Mr.Ganesh Chavhan(outsource)
( 2019-07-06 )
Miss. Diksha Mandape
( 2018-04-22 )
MR. Wasudeo Ingle
( 2018-04-25 )
Miss. Rivyani R. Rahangdale
( 2018-04-27 )
Mr. Pranav Andhare
( 2018-06-15 )
Mr. Suresh Dukre
( 2018-06-20 )
Master. Pratik Wahulkar
( 2018-06-23 )
Mr. Ram Khilani
( 2018-07-26 )
Mrs. Priyanka Jawale
( 2018-08-22 )
Mr. Vijay Badwaik
( 2018-08-27 )
Mr. Suraj Dudhpachare
( 2018-11-18 )
Mr. Satish Bopche
( 2018-12-01 )
Mr. Umesh Agrawal
( 2018-12-06 )
Mr. Ashok Sawarbandhe
( 2018-12-08 )
Mr. Pawan Mate
( 2018-12-23 )
Mr. Chandu Kaware
( 2018-12-25 )
Mr. Om Gosatkar
( 2019-01-30 )
Mr. Rajesh Sahu
( 2019-02-14 )
Mr. Vinod Waghmare
( 2019-05-03 )
Mrs. Nilima Raut
( 2019-06-13 )
Mr. Sudhir Dange
( 2019-07-11 )
Mrs. Babita Dongre
( 2019-08-18 )
Mr. Kisan Banwade
( 2019-08-27 )
Mr. Natthuji Wanjari
( 2019-09-20 )
Mr. Naresh Patle
( 2019-10-08 )
Mr Amit Sharma
( 2019-12-11 )
Mr.Umesh Motghare
( 2019-11-12 )
Smt.Vimal Shrivas
( 2020-01-05 )
MR PRADUMAN SONI
( 2020-08-12 )
Mr NARESH MESHRAM
( 2021-05-01 )
Miss Divya Rahate
( 2021-05-09 )
Mr.Ankush Gupta
( 2021-04-18 )
Mr.Yogendra Shambharkar
( 2020-10-24 )
Mr GHANSHYAM MEHTA
( 2021-02-20 )
Mrs.Sushma Bobhate
( 2020-09-26 )
Mrs.Ranjana Khawale
( 2020-07-18 )
Mr SANDIP MAHAJAN
( 2021-02-25 )
Miss.Nikita kurhadkar
( 2018-08-06 )
Mrs.Madhuri Thakre
( 2022-03-09 )
Mr PRAKASH KAPSE
( 2021-11-06 )
Mr Sachin Guhe
( 2022-01-07 )
Mr.Prabhakar Samarth
( 2021-12-31 )
Mr VIJAY RANGARI
( 2021-08-17 )
Mr Gajanan Kadu
( 2021-12-17 )
Mr BHIMRAJ GAJBHIYE
( 2021-08-24 )
Mr.Shubham Bothale
( 2021-12-06 )
Mr Vishal Nwalkar
( 2021-12-03 )
Mr.Tirth Shah
( 2021-11-18 )
Mrs.Bhavana Keyal
( 2021-11-30 )